logo
  • אודות
  • סרטוני הדרכה
  • המומלצים שלנו
  • כלים
  • צור קשר

סרטוני הדרכה לשימוש במערכת דיגיפארם

איך להזמין קישורים מהמערכת

איך להזמין תוכן מהמערכת

איך להוציא לביצוע קליקיפארמים

איך להגיש תיקונים למאמרים איכותיים

איך לבחור 2 אנקורים שייצאו מכתבה אחת בהזמנת קישורים

מדריך שימוש במערכת האפיליאצייה (שיווק שותפים) של דיגיפארם

איך להזמין תרגומים מהמערכת